علت سوراخ شدگی تیغه بینی و درمان آن

شایعترین علت سوراخ شدگی سپتوم ، عفونت مزمن است که بعلت ترومای مکرر ( خاراندن بینی ) ، اعمال جراحی و یا اعتیاد به کوکایین آغاز می شود . سایر علل نادر هستند و عبارتند از ، سیفیلیس ، سل ، کارسینوم ، گرانولوماتوز وگنر ، گرانولوم کشنده خط وسط و استنشاق مزمن بخارات اسیدی. سوراخ شدگی سپتوم همیشه علامت دار نیست . درصورت ایجاد علایم ، اغلب به صورت خونریزیهای مکرر از بینی و دلمه بستن داخل بینی است . سوراخ های کوچک ممکن است موجب