عمل جراحی بینی

 عمل جراحی بینی :

شاید پیش از اقدام به عمل جراحی بینی به دفعات متعددی در مورد تصمیم خود دچار تردید شوید که امری طبیعی است. چنین کاری جرأت می خواهد. قبل از جراحی عمل بینی بسیار دچار شک می شوید و درباره ی مسائل معقولی چون خطر احتمالی بروز خونریزی بینی  یا رضایت بخش نبودن نتیجه نگران می شوید. حتی دامنه ی این نگرانی به مسائل نه چندان منطقی کشیده می شود مثلاً آیا بعد از جراحی عمل بینی  به هوش خواهید آمد؟ علت همه ی این نگرانی یک