جراحی پلاستیک ترمیمی

جراحی پلاستیک ترمیمی برای تصحیح اختلالات عملکردی ناشی از سوختگی، آسیب های حاصل از ضربه (مانند شکستگی استخوان صورت)، ناهنجاری های مادرزادی مثل لب شکری یا شکاف کام، ناهنجاری های تکاملی، عفونت یا بیماری، و برداشتن تومورها مانند ماستکتومی یعنی برداشتن پستان در سرطان پستان؛ جراحی سر و گردن در موارد وجود سرطان یا در تهاجم سرطان کولون به شکم به کار می رود . جراحی پلاستیکی ترمیمی معمولاً به منظور بهبود عملکرد عضو انجام می شود، ولی ممکن است برای نزدیک کردن ظاهر فرد به وضعیت طبیعی