مرور برچسب

آدرس بهترین جراح و متخصص بینی

طرح های جراحی بینی

بشر به طور فطری و طبیعی طالب زیباییست معیار این زیبایی و طرح های جراحی بینی در اقوام مختلف و زمانهای گوناگون متفاوت است. انچه چهره را زیبا و جذاب جلوه میدهد تناسب وهماهنگی میان اعضای سازنده صورت و هماهنگی اندازه ها، زوایا و خطوط اصلی چهره…

بینی ضربه خورده

وارد ﺷدن ھر ﺿرﺑﮫ ای ﺑﮫ ﺑﯾنی در ﻛودکی ﺑﺎﻋث ﺗﻐﯾﯾر ﺷﻛل آن در ﺑزرﮔﺳﺎل ﻧمی ﺷود در ﺻورت ﺷﻛﺳﺗگی ﺑﯾنی ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺎﻳﺪ 24 ﺗﺎ 48 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺿﺮب دﻳﺪگی ﺑﯿنی روی ﻗﺴﻤﺖ بینی ضربه خورده ﻛﯿﺴﻪ آب ﻳﺦ ﺑﮕﺬارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 48 ﺳﺎﻋﺖ از بینی ضربه خورده یا شکستگی بینی…

سرطان نازوفارنكس حفره بینی

علایم سرطان نازوفارنكس از آنجایی كه نازوفارنكس درمسیر عبور غذا نمی باشد ، ضایعات اولسراتیو این ناحیه به ندرت موجب درد می شوند . وجود سوراخ شیپور استاش در نازوفارنكس نقش اساسی در پیدایش علایم سرطان نازوفارنكس حفره بینی دارد . فشار توده ای…

ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎي ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎي ﭘﺎراﻧــﺎزال

ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎي ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎي ﭘﺎراﻧــﺎزال 3–5 درﺻــﺪ ﻛــﻞ ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎي ﺑﺪﺧﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔـﺴﻲ ﮔﻮارﺷـﻲ ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ و 1 درﺻـﺪ ازﻛﻞ ﺑـﺪﺧﻴﻤﻲ ﻫـﺎي ﺑـﺪن را ﺷـﺎﻣﻞ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ . ﺗﻮﻣﻮرﻫــﺎي ﺑــﺪﺧﻴﻢ ﺳــﻴﻨﻮسﻫــﺎي ﭘﺎراﻧــﺎزال درﺟﻮاﻣﻊ ﺷﺮﻗﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ و ﺷﻤﺎل…

ﺗﻮﻣﻮﺭ ﺑﻴﻨﻲ و ﺳﻴﻨﻮﺱ (ﻓﻴﺒﺮﻭﻫﻴﺴﺘﻴﻮﺳﻴﺘﻮﻡ)

تومور ﻓﻴﺒﺮﻭﻫﻴﺴﺘﻴﻮﺳﻴﺘﻮﻡ ﺧﻮﺵ ﺧﻴﻢ، ﺍﺯ ﺗﻮﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻧﺎﺩﺭ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺳﻴﻨﻮﺱ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﺮﺍﻑ بینی ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ. ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻣﻮﺭ ﻓﻴﺒﺮﻭﻫﻴﺴﺘﻴﻮﺳﻴﺘﻮﻡ ﺩﺭ ﺳﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﻥ ، ﺣﻔﺮﻩ ﺑﻴﻨﻲ ﻭ ﺳﻴﻨﻮﺱ ﻫﺎﻱ ﭘﺎﺭﺍﻧﺎﺯﻝ است. ﻋﻼﻣﺖ ﺍﺻﻠﻲ تومور ﻓﻴﺒﺮﻭﻫﻴﺴﺘﻴﻮﺳﻴﺘﻮﻡ  ﺩﺭ ﻧﻮﺍﺣﻲ…

تومورهاي بینی و سینوس(استئوما)

تومور استئوما يک تومور استخواني خوش خيم و شايع در بيني و سينوسهاي پارانازال است. تنها در صورتي که وجود تومور استخواني استئوما بینی و سینوس در ظاهر بيني بيمار مبتلا به تومور بینی و سینوس تغيير شکل ايجاد کرده باشد نياز به برداشت احساس مي‌شود…

تومور بینی،نازوفارنکس و سینوس ها

تومورهاى حفرهٔ بيني، سينوس‌هاى پارانازال و نازوفارنکس در اغلب موارد در هنگام مراجعه به مراحل پيشرفته رسيده‌اند. علايم اوليه تومور بینی،نازوفارنکس و سینوس ها نظير انسداد بيني، ترشح از بينى و احتقان سينوس، به قدرى در بيماران خوش‌خيم شايع…

علل تومور بینی و سینوس‌ها

آناتومى بینی و سینوس ها حفره بينى توسط تيغهٔ بينى به دو حفرهٔ کوچکتر، راست و چپ تقسيم مى‌شود هر يک از اين حفره های بینی داراى يک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بيني)، يک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى استخوانى به نام کونکا يا توربين است…

تومورهای بدخیم بینی و سینوس

۱- اسکواموس سل کارسینوما:تومور اسکواموس سل کارسینوما شایعترین تومور بدخیم بینی و سینوس ها است و در سینوس ماگزیلا شایعتراست سپس درسینوس اتموئید و بینی بعد درفرونتال. ۲- ملانوما: تومور ملانوما ،هم در سینوس هم بینی دیده می شود ودرمان ملانوما…

تومورهای بینی و سینوس(علائم و تشخیص)

اپیدمیولوژی تومورهای بینی و سینوس  1.  کمتر از۳% بدخیمیهای تنفسی.گوارشی  2.  کمتر از۱% همه تومورها 3.  مردها۲برابر ۴-دردهه های پنج تا هفت بیشتر  4.  ۴۴%بیماران مبتلا به تومورهای بینی و سینوس ،شغلشان در ارتباط با نیکل، کروم، صنایع چوب…