بینی کوتاه

بینی کوتاه :

بینی کوتاه سابقاً یکی از مشکل ترین موارد تصحیح بینی بوده است. هم اکنون تکنولوژی  عمل بینی  به روز شده  و از بزرگی مشکل  بینی کوتاه  کاسته است. الگوریتم مورد استفاده در بینی کوتاه  از ده سال گذشته در حال استفاده بوده و تغییر چشمگیری در عمل بینی کوتاه  نداشته است.

در روش باز (که تقریباً یک اجبار می باشد)  عمل بینی کوتاه  غضروف های جانبی بالاتر از سپتوم فوقانی رها می شود. تمامی غضروف سپتوم موجود برای پیوند افزایش سپتوم در عمل بینی کوتاه