بینی کج و پیچ خورده

ـــ  بینی کج و پیچ خورده :

 از نظر زیبایی‌ شناسی‌ مهمترین خصوصیت صورت زیبا وجود هماهنگی‌ و تقارن چه بین اجزای آن مثل  بینی‌، چشم، بینی‌ گونه و...  و چه بین دو نیمه راست و چپ آن می‌باشد. در این میان بینی‌ به عنوان عضوی برجسته که در مرکز صورت قرار گرفته اهمیتی انکار ناپذیر داشته و هر چه از تقارن بیشتری برخوردار باشد به صورت جلوه‌ای زیباتر می‌بخشد.

در نمای روبرو (مستقیم)  ، مهمترین خصوصیت بینی‌ صاف بودن بینی  است و چنانچه حتی اندکی‌  از بینی  به