تشخیص تومور بینی و سینوس ها

تومورهای بینی و سینوس ها:

 

اپیدمیولوژی تومور بینی و سینوس :

۱٫  کمتر از۳% بدخیمیهای تنفسی.گوارشی از تومور بینی و سینوس میباشد .

۲٫  کمتر از۱% همه تومورها ، تومور بینی و سینوس میباشد .

۳٫  مردها۲برابر زن ها به تومور بینی و سینوس گرفتار میشوند .

۴-دردهه های پنج تا هفت بیشترین افراد دچار تومور بینی و سینوس شدند .

۴٫  ۴۴%بیماران شغلشان در ارتباط با نیکل، کروم، صنایع چوب بوده که در چنین افرادی تومور بینی و سینوس رشد میکند .

۵٫  سیگار والکل  عامل رشد تومور بینی و سینوس میباشد .

۶٫ پاپیلوما ویروس عامل