بینی‌ با عیب های مادرزادی

بینی با عیب های مادرزادی

مشاهده کرده‌اید که در نوزادان،  بینی‌ زیبا و کوچک است و والدین از خداوند میخواهند که بینی‌ فرزندشان همیشه به این شکل باقی‌ بماند، ولی‌ غالباً این اتفاق نمی‌افتد. در تعدادی ضربه و در عده دیگر رسیدن به سنّ بلوغ و مسائل ارثی و نژادی تغییراتی‌ را در بینی‌ ایجاد می‌کند. این سیر طبیعی در رشد بینی است.

بینی‌ گروه اندکی‌ از نوزادان (کمتر از یک درصد) در بدو تولد عیب هایی دارد. این ناهنجاری‌ها را می‌توان به سه گروه " عیب های داخل بینی،