سینوزیت حاد

سینوزیت حاد :

سینوزیت حاد عفونت سینوس است که کمتر از چهار هفته طول بکشد. ۱% از عفونت های ویروسی حاد تبدیل به سینوزیت حاد می شوند. مشخصه‌ سینوزیت‌ حاد درد و احساس فشار در صورت، سردرد، گرفتگی بینی‌، ترشح‌ ازبینی‌، تب‌ و احساس‌ بی‌حالی‌ است‌. شایع‌ترین‌سینوس‌های‌ درگیر، در بچه‌ها و بزرگسالان‌، سینوس‌های‌ماگزیلاری‌ است‌ که‌ درگیری‌ آن‌ها معمولا همراه‌ سینوزیت‌اتموئید یا همه‌ سینوس‌هاست‌ (پان‌ سینوزیت‌).

● اتیولوژی سینوزیت حاد :

سه‌ دسته‌از علل‌ می‌توانند موجبسینوزیت حاد شوند

الف‌) گرفتگی منفذ سینوس‌ یا گذرگاه‌های‌ سینوسی‌:

گرفتگی  راه‌ خروجی‌ سینوس‌ به‌ دنبال‌ عفونت‌های‌