بزرگی شاخک های بینی

شاخک‌های بینی :

شاخک‌های بینی ، ساختارهای استخوانی اسفنجی در طرفین بینی هستند که تنظیم جریان هوا و حفاظت از آناتومی داخلی بینی را بر عهده دارند. عملکرد عمومی شاخک‌های داخلی بینی، کنترل جریان هوا است. از پایین تا بالای بینی ، سه و گاهی چهار شاخک وجود دارد:

۱- شاخک‌های تحتانی

۲-شاخک های میانی

۳-شاخک های  فوقانی

۴- بخش چهارم که به نام شاخک انتهایی شناخته می‌شود در همۀ افراد وجود ندارد .

شاخک تحتانی :

شاخک تحتانی ، بیشترین نقش را در هدایت جریان هوا