عوارض سینوزیت

عوارض سینوزیت :

سینوزیت می تواند سه دسته عارضه ایجاد کند:

الف – عوارض محدود به خود سینوس ، که مهم ترین آنها تجمع ترشحات در پشت منفذ بسته شده ی سینوس است. این ترشحات به تدریج غلیظ و چسبنده می شود و ممکن است عفونت چرکی نیز به آن اضافه گردد. با افزایش تدریجی ترشحات و خارج نشدن آن ، بر ساختمان های مجاور فشار وارد می شود و علایمی مانند جابه جایی چشم تظاهر می نماید . عفونت سینوس ها همچنین یکی از علل سردرد سینوزیت می