درمان پولیپ های بینی

درمان پولیپ بینی :

یکی از نکات مهم در درمان پولیپ بینی  ،تشخیص علت زمینه ایست.در صورت عدم تشخیص پولیپ بینی  و درمان  پولیپ بینی علت زمینه ای ،احتمال عود وجود دارد .

مراحل درمان پولیپ بینی  :
درمان دارویی پولیپ بینی  :

برخی از پولیپ های بینی  ممکن است با درمان دارویی مناسب بهبود یابند.

درمان جراحی پولیپ بینی :

بعضی از پولیپ های  بینی  به درمان دارویی جواب نمیدهند یا بعد از بهبود دچار عود میشوند ولذا نیازمند جراحی پولیپ بینی  هستند .

پولیپهای بزرگ :

پولیپ هاییکه از