اقدامات بعد از جراحی اتوپلاستی

بعد از جراحی اتوپلاستی :

وقتی که عمل اتوپلاستی  تمام شد دور سرتان یک نوار راحت و نرم خواهید دید که گوش هایتان را می پوشاند.این نوار جلوی بزرگ شدن تورم را می گیرد و موقعیت جدید گوش ها را تقویت می کند. این پوشش ممکن است روی شنوایی شما تأثیر بگذارد. نوار باعث تسریع از بین رفتن مایع بافتی می شود و از بروزعفونت نیز جلوگیری می کند .  ۲ روز پس از جراحی زیبایی گوش  باید به دکتر مراجعه کنید تا این نوار برداشته شود و دوباره پانسمان