بینی

 اهمیت بینی :

بینی علاوه بر زیبایی در چهره افراد ، مهم ترین عملکرد بینی تنفس طبیعی است.بینی اولین گذرگاه اکسیژن به بدن است.بیشترین مقاومت در برابر عبور هوا در ناحیه بینی است.اگر قطر مجرای بینی نصف شود مقاومت بینی در برابر عبور هوا ۱۶ برابر می شود.

همه ما در طول شبانه روز بین ۲۰-۱۵ هزار بار از راه بینی نفس می کشیم. عمل تنفس از راه بینی  بدون ایجاد خستگی و بدون توجه ما و اطرافیان انجام می شود.در صورتی که مجرای بینی به  علت  " انحراف