عمل رینوپلاستی ثانویه

عمل رینوپلاستی ثانویه:

بر اساس متون معتبر علمی، ده درصد از بیمارانی که تحت عمل رینو پلاستی  قرار می گیرند نیاز به یک عمل اصلاحی دوم خواهند داشت، در کسانی که سابقه انحراف شدید بینی  یا شکستگی بینی دارند احتمال نیاز به این عمل رینوپلاستی ثانویه  بیشتر است . البته اهمیت موضوع به حدی نیست که باعث ایجاد اضطراب در عمل شود.

عمل رینوپلاستی ثانویه به تشخیص و صلاح دید  خود جراح پلاستیک و زیبایی صورت می گیرد .بهتر است عمل رینوپلاستی ثانویه  نزد همان جراح قبلی صورت گیرد.