تومور پاتولوژی

تومور پاتولوژی :

شایع‌ترین تومور حفرهٔ بینى و سینوس‌‌هاى پارانازال، کارسینوم سلول سنگفرشى، پاتولوژی  است. شایع‌ترین محل بروز تومور پاتولوژی ، دهانهٔ سینوس ماگزیلارى است. استسیونوروبلاستوما نئوپلاسم بدخیم ناشایعى است که از مخالط بویائى واقع در قسمت فوقانى حفرهٔ بینى منشاء مى‌گیرد. تومور پاتولوژی به راحتى سینوس ‌هاى اتموئید را مورد تهاجم قرار مى‌دهد و ممکن است اوربیت را نیز درگیر کند. در نازوفارنکس، کارسینوم‌هاى سلول سنگفرشى که ۸۰% از آنها غیرشاخى هستند نیز به‌طور شایع دیده مى‌شوند. لنفواپى‌تلیوما که نوعى کارسینوم سنگفرشى غیرشاخى محسوب مى‌شود، تمایز نیافته و فاقد تکامل