افتادگی ابرو(پتوز)

افتادگی ابرو(پتوز) :

به افتادگی  پلک  فوقانی ،  افتادگی ابرو(پتوز) گفته می شود. این افتادگی پلک فوقانی  ممکن است خفیف بوده و یا تمامی مردمک را بپوشاند. در برخی موارد افتادگی ابرو( پتوز) می تواند دید طبیعی را محدود و یا حتی بطور کامل مسدود نماید.

علائم افتادگی ابرو(پتوز)  :

۱- افتادگی ابرو ( پتوز )  ، یک یا هر دو چشم را درگیر کند.
۲-افتادگی ابرو ( پتوز )  ، وراثتی باشد.
۳- افتادگی ابرو ( پتوز )  ، در بدو تولد بروز کند.
۴- افتادگی ابرو ( پتوز )  ، در سنین بالاتر اتفاق بیفتد.

افتادگی ابرو (