نوک بینی ناقص

نوک بینی ناقص :

نوک بینی می تواند ناقص (شکل داده شده) باشد. مشکل  نوک بینی ناقص  می تواند به علت نرمی (لختگی ) در ناحیه زیر نوک بینی و یا کوتاهی کالوملا و یا هر دوی این موارد باشد. در صورت نقص در نوک بینی پیوند در نوک بینی در دستور کار قرار خواهد گرفت. در صورت کوتاهی کالوملا از عمل برجسته سازی (یا افزایش ارتفاع کالوملا – کالوملا استرات) استفاده می شود.

در موارد نوک بینی ناقص بیشتر از پینود در این ناحیه استفاده می شود