التهاب لوزه

التهاب لوزه (تانسیلیت؛ tonsillitis) اغلب ولی نه همیشه با گلودرد و تب همراه است. ممکن است درد ناحیه ی لوزه و عدم توانایی بلع و یا / بلع دردناک موجود باشد و نقطه های سفید رنگ نیز بر روی لوزه ها ظاهر شوند.

انواع

سه نوع اصلی التهاب لوزه وجود دارد: حاد،  تحت حاد و مزمن.

التهاب لوزه حاد ممکن است منشأ باکتریایی یا ویروسی داشته باشد. التهاب لوزه تحت حاد (که ۳ هفته تا ۳ ماه طول می کشد) به وسیله باکتری اکتینومایسز(actionmyces)