تنگی نفس و زیبایی بینی

تنگی نفس و زیبایی بینی

دشواری تنگی نفس از بینی و مشکلاتی که از انحراف بینی می تواند به وجود آید به دلیل وجود septum در میان بینی می باشد. انحراف بینی یکی از مشکلات نادر مادرزادی می باشد با این حال بعدا نیز می تواند به وجود آید و با معاینه ساده می توان تشخیص داده شود.

اگر مشکل تنفس فرد وجود داشته باشد، در بین جراحی زیبایی می تواند رفع گردد. بیشتر مواقع در این عمل، تنها درست کردن غضرفهای بینی می باشد و شکل دادن