صدای غیر طبیعی در گوش

یکی از ناراحتی های شایع گوش داخلی ، احساس صدای غیر طبیعی در گوش است. این صدا به صورت «وزوز گوش » اغلب در گوش داخلی یا مغز ممکن است احساس شود. بعضی مواقع نیز شخص مراجعه کننده از «سوت کشیدن» و احساس صداهای دیگر شکایت دارد. احساس صداهای غیر طبیعی در گوش یا مغز ممکن است به دو صورت عینی یا ذهنی بروز پیدا کند. حالت عینی، حالتی است که هم بیمار صدا را می شنود و هم پزشک معاینه کننده ممکن است صدا را بشنود اما