پولیپ طناب صوتی

پولیپ ها و گره ها (نُدول) های طناب صوتی، توده های کوچکی هستند که در بعضی از افراد بر روی طناب های صوتی ایجاد می شوند. معمولاً ضایعات مزبور در افرادی که بیش از حد صدای خود استفاده می کنند (مثل سخنران ها، خواننده ها، معلم ها و روحانیون) ایجاد می شوند. این نحوه استفاده از حنجره باعث ایجاد ندول طناب صوتی میشود که به آن ندول خوانندگان هم گفته میشود. اگر این وضعیت ادامه یابد و ندول بزرگتر شود ممکن است باعث پولیپ طناب صوتی شود