ارزیابی جراح عمل بینی حین مشاوره

ارزیابی جراح عمل بینی حین مشاوره :

جراح عمل بینی  در زمان مشاوره باید موارد زیر را انجام دهد:

۱-  مراحل عمل جراحی بینی  را به طور کامل توضیح دهد، از جمله، مراحل ریسک ها، و محدودیت ها .

۲- مراحل بهبودی  عمل جراحی بینی  را به تفضیل شرح دهد.

۳-  به وضوح توضیح دهد در عمل جراحی بینی   مورد نظر چه چیزی امکان حصول دارد و چه چیزی ناممکن است.

۴-  واژه های قابل فهم به کار برد و به