عوارض راینوپلاستی

عوارض احتمالی راینوپلاستی :

۱-عفونت از عوارض جراحی راینوپلاستی .

۲-خونریزی  بینی از عوارض جراحی راینوپلاستی .

۳-انسداد بینی و سخت شدن تنفس از راه بینی از عوارض جراحی راینوپلاستی .

۴-عدم رضایت از نتایج  (از نظر زیبایی بینی) از عوارض جراحی  راینوپلاستی .

۵- نیاز به انجام جراحی های دوباره بعد از جراحی راینوپلاستی ، از عوارض جراحی راینوپلاستی .

۶- سوارخ شدن تیغه ی بینی (که در این موارد، سوراخ کوچک شده در تیغه بینی موجب عبور هوا و در نتیجه ایجاد صدای سوت مانند