عمل زیبایی بینی در تهران

چه افرادی نیاز به عمل زیبایی بینی دارند؟

شخصی برای عمل زیبایی بینی مناسب است که بینی وی فاقد استانداردهای ایده آل زیباشناختی بوده، یا نامتناسب با سایر اجزای صورتش باشد. وی همچنین باید در سلامت کامل روح و روان بوده و توقعاتش کاملاً منطقی و واقع بینانه باشد. بهترین افراد برای عمل زیبایی بینی کسانی هستند که میخواهند ظاهر بینی بهتری داشته باشند؛ نه اینکه در صدد بدست آوردن بینی آرمانی و کاملا بی عیب و نقصی باشند که در ذهن خود تجسم کرده اند. اگر از