آناتومی بینی

آناتومی بینی :

حفرهٔ بینى توسط تیغهٔ بینى به دو حفرهٔ کوچکتر راست و چپ تقسیم مى‌شود.  هر یک از این حفرات بینی  داراى یک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بینی)، یک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى استخوانى به نام کونکا یا توربین است که از دیواره‌هاى طرفى به درون حفره  بینی برآمده‌اند.در خلف حفرهٔ بینی، نازوفارنکس قرار گرفته است.

بخش های سینوس‌هاى پارانازال :

سینوس‌هاى ماگزیلارى و اتموئید در هر دو طرف بینی .

سینوس فرونتال  .

سینوس اسفنوئید.

مخاط حفرهٔ بینى از اپى‌تلیوم ستونى مطبق