تشخیص علل خرخر و آپنه خواب

۴ رکن تشخیصی علل خرخر و آپنه خواب داریم

۱- معاینه فیزیکی (اصل مهم)

۲- اندوسکوپی بینی  (Nasal endoscopy)

3- تصویربرداری (Imaging)

4- مطالعات خواب (Sleep studies)

معاینه فیزیکی بینی

ظاهر فرد گاه گویای مسایلی است. گاه فرم لب و دندان‌ها حالتی مانند صورت آدنویید دارد.این‌ بیماران لب برگشته دارند، یعنی لب آنها به سمت بالا برگشته است.

این امر نشان می‌دهد فرد زمانی طولانی تنفس دهانی داشته است. در فرد بزرگسال هم فرم قرارگیری لب‌ها نشان‌دهنده نوع تنفس، یعنی دهانی