وقفه تنفسی درخواب

خرخر صداییست که در هنگام دم درحین خواب در اثر لرزش بافتهای نرم مسیر تنفسی (از بینی تا حنجره) ایجاد می شود. معمولا عواملی که مسیر تنفس را تنگ می کنند سبب ایجاد خرخر می شوند. از جمله عوامل موثر در ایجاد خرخر موارد زیر را می توان نام برد:

انحراف تیغه بینی

تنگی مادرزادی بینی و حلق

پولیپ بینی

احتقان بینی

بزرگی لوزه ها

بزرگی زبان

چاقی

بلندی کام نرم