جراحی راینوپلاستی

آیا راینوپلاستی برای شما مناسب است؟

توجه داشته باشید که هر فردی کاندید مناسبی برای عمل راینوپلاستی نیست. برای داشتن جراحی موفقیت آمیز باید سه معیار را رعایت کنید:

۱- آنچه را که برایتان آزاردهنده است دقیقاً شرح دهید.

۲- نباید سن تان آنقدر بالا باشد که نتوانید با بینی جدید خود خو بگیرید.

۳- بدانید که هر عمل زیبایی بینی ممکن است نیاز به عمل ترمیمی مجدد داشته باشد.

شرح مشخص از آنچه در جراحی راینوپلاستی برایتان آزاردهنده است:

اگر تنها به