شیپور استاش چیست؟

گوش میانی از طریق مجرای شنوایی (مجرای شیپور استاش) به داخل حلق بینی و از طریق حلق بینی به خارج باز می شود (حلق بینی یا نازوفارنکس قسمتی از حلق است که با بینی ارتباط و مجاورت دارد).

این مجرا نام های مختلفی دارد که عبارتند از:

مجرای استاش، شیپور استاش، لوله شنوایی، مجرای شنوایی و لوله فارنژیتمپانیک.

شیپور استاش یک مجرا یا لوله ارتباطی بین گوش میانی با فضای نازوفارنکس به طول ۳۰ تا ۴۰ میلی متر بوده، شامل دو