جای زخم جراحی بینی (اسکار)

جای زخم جراحی بینی یا اسکار بدلیل ترمیم بد محل زخم پدید می آید وبه دو دسته کلی تقسیم میشود : اسکار هیپرتروفیک و اسکار آتروفیک ، اسکار هیپرتروفیک برجسته شدن جای زخم است که در اصطلاح عامه به عنوان گوشت اضافه شناخته میشود وموارد شدید آن را کلوئید مینامند. اسکار آتروفیک ناشایع تر است و به جای زخم های گود افتاده اطلاق میشود.

ایجاد جای زخم جراحی بینی به عوامل مختلفی بستگی دارد:ژنتیک ، محل زخم ، نحوه مراقبت از زخم و عفونت های