افت شنوایی ناشی از کار

افت شنوایی است که بعلت قرار گرفتن در معرض سروصداهای زیاد و طولانی مدت یا قرارگرفتن کوتاه مدت در معرض صداهای بسیار شدید بوجود می آید.

نحوه زندگی: محیط کار پرسروصدا و استفاده از ضبط صوت عوامل خطر برای افت شنوایی هستند.

سن، جنس وژنتیک : عوامل قابل توجهی در افت شنوایی نیستند.

قرار گرفتن مداوم در معرض سروصداهای بلند یا یک صدای واحد و بسیار شدید می تواند به سلولهای مویی شکل که گیرنده شنوایی را در گوش داخلی می