فیلم عمل جراحی بینی( شماره۱۹ )

به چه کسانی تو صیه می کنید که عمل جراحی بینی  نکنند ؟

به افراد زیر توصیه می شود عمل جراحی بینی نکنند :

۱٫ اگر از بینی و چهره خود تان راضی هستید ، از عمل جراحی بینی بپرهیزید .

۲٫ اگر به اصرار دیگران و یا بخاطر منظور خاصی می خواهید عمل  جراحی بینی کنید ،  مثلا مورد توجه کسی قرار گیرید و غیره .

۳٫ اگر پدر و مادر یا همسر شما با عمل جراحی  بینی شما موافق نیستند ، از عمل جراحی بینی بپرهیزید