تکنیک جراحی لوزه ها

تکنیک جراحی لوزه ها از حدود ۲۰۰۰ سال قبل تا کنون تغییر کرده است و امروزه تکنیک های مختلف برای برداشتن لوزه ها بکار می رود که شامل جراحی لوزه ها توسط وسایل تیز (sharp) مانند چاقو است. سایر روشها مانند برداشتن با الکترکوتر تکنیک جراحی لوزه ها توسط لیزر و نیز روش جراحی لوزه ها با رادیوفرکونسی Radio frequency می باشد.

اصول جراحی لوزه ها در تمامی این روشها یکسان است و در جراحی لوزه ها بافت لوزه از بسترش برداشته شده و خونریزی