اجسام خارجی‌ در بینی‌

اجسام‌ خارجی‌ در بینی‌ ممکن‌ است‌ هم‌ از نظر تشخیص ‌و هم‌ از نظر درمان‌ مشکل‌ ساز باشند. افرادی‌ که‌ مراقبت‌ ازکودکان‌ یا بیمارانی‌ را بر عهده‌ دارند که‌ در مرکز بهداشتی ‌روانی‌ به‌ سر می‌برند، باید حتما در تشخیص‌ افتراقی‌ انسداد یک‌طرفه‌ بینی‌، ترشحات‌ چرکی‌ یک ‌طرفه‌ بینی‌، رینو سینوزیت‌ یک‌طرفه‌ و سلولیت‌ پیشرفته ‌صورت‌، وجود اجسام‌ خارجی‌ در بینی‌ را در نظر گیرند. اجسام‌ خارجی‌ متحرک در بینی‌‌ می‌توانند به‌ راحتی‌ به‌ داخل نازوفارنکس‌ رانده‌ شوند و سپس‌ به‌ داخل‌ راه‌ هوایی‌ آسپیره ‌شده‌، حیات‌