حلزون گوش

حلزون گوش که بخش شنوایی گوش است، لوله ای مارپیچی بوده و در حول خود مثل حلزون می چرخد. حلزون گوش یک ساختار استخوانی دارد که حدود ۲٫۵ تا دو و سه چهارم دور به دور ستون مرکزی استخوانی به نام مودیولوس می چرخد. حلزون گوش، یک ساختار غشایی نیز دارد که در داخل ساختار استخوانی قرار دارد و به نام مجرای حلزونی است، بنابراین حلزون گوش هم در تشکیل لابیرنت استخوانی گوش و هم در تشکیل لابیرنت غشایی گوش نقش دارند.

مجرای حلزون گوش

در