افسردگی بعد از عمل بینی

یک نکته مهم در انتخاب کاندید های متقاضی عمل زیبایی بینی که باید به آن توجه کرد، بیماران دچار وسواس، ایده‌آل طلب و غیرمنطقی بدترین افراد برای انجام رینوپلاستی هستند.

رینوپلاستی تغییر مدل بینی به همراه تغییر و زیبایی ظاهری آن است که بیشتر زنان جوان و سپس مردان متقاضی انجام آن هستند. اگر این عمل با جراحی و انحراف بینی همراه باشد سپتورینوپلاستی نام دارد.

در عمل زیبایی بینی می توان بیماران را در سه گروه  دسته‌بندی کرد.

 گروه اول