آنچه درباره عمل بینی نمی‌دانستید

نکات مهم و قابل توجه که هر فرد قبل از عمل جراحی بینی

بینی عمل شده بعد از یک عمل جراحی زیبایی خوب، از نظر تکنیکی نمی بایست به راحتی قابل تشخیص باشد. بنابراین نشانه های عمل بینی موفق اینست که پس از سپری شدن دوران نقاهت در صورت فرد قابل تشخیص نباشد چرا که تمام توجه به سمت بینی عمل شده جلب می شود بینی عمل شده نمی بایست در صورت جلب توجه کند.

مهمترین اصل در زیبایی تناسب چهره است. اجزای