مراقبت های بعد از عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )

 خونریزی بعد از عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم ) :

به طور کلی خونریزی بعد از عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  به دو دسته تقسیم می شود :

  ۱-عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  زودرس :

بلافاصله پس از عمل لوزه ها و آدنوئید ( لوزه سوم )  به علت عدم کنترل یا کنترل ناقص رگ که باید سریعا رگ خونریزی دهنده  در اطاق عمل کنترل گردد‌ـ( ترشحات اولیه که ممکن است خونی رنگ باشد و در ۲۴