عمل جراحی رینوپلاستی

پس از جراحی رینوپلاستی:

پس از اتمام عمل رینوپلاستی  شما با یک   پک نرم مخصوص ، بینی بسته می شود. در دو طرف سپتوم (تیغه میانی بینی) شما تخته های سیلاستیکی نرمی قرار دارد. این تخته ها باعث تقویت شکل جدید غضرو ف  بینی می شوند. ممکن است اشکهایتان روی گونه هایتان بریزد. این ناشی از تورم  بینی می باشد که در هفته اول به تدریج خوب می شود.

بسته بندی بینی ممکن است، تنفس از طریق بینی را مشکل کند بنابراین شما باید با دهانتان تنفس کنید. لذا