مرور برچسب

بزرگی شاخک های بینی و مشکل تنفسی

مشکل تنفسی بعد از عمل بینی

علل متعددی منجر به مشکل تنفسی بعد از عمل بینی می‌شوند که مهمترین آن‌ها عدم توجه کافی به معاینه داخل بینی قبل از عمل جراحی می‌باشد. قبل از عمل حتماً باید معاینه داخل بینی جهت بررسی وضعیت تیغه بینی و انحراف بینی احتمالی آن و وضعیت شاخک‌های…