مرور برچسب

بهترین درمان التهاب گوش خارجی

علائم التهاب گوش خارجی

- گوش درد - حساسیت و قرمزی لاله گوش و مجرای گوش خارجی - وجود دمل پر از چرك در مجرا - ترشح از گوش به علت التهاب گوش خارجی - خارش، خشكی و تشكیل پوسته روی گوش التهاب گوش خارجی ، عفونت مجرای خارجی گوش است. این مجرا از لاله گوش شروع شده و…

درمان اوتیت خارجی گوش

گوش خارجی شامل لاله گوش و مجرای گوش است که اوتیت خارجی گوش در اثر علل زیر ایجاد می شود. عوامل عفونی  اوتیت خارجی گوش می تواند در اثر باکتری ها یا قارچ ها بوجود آید. باکتری ها شایع ترین عامل ایجاد اوتیت خارجی گوش در آب و هوای معتدل هستند.…

التهاب گوش خارجی

التهاب گوش خارجی ،التهاب مجرای گوش میباشد كه به گوش شناگران معروف است. شنا یا استفاده از سمعك یا گوشی‌هایی كه در آب یا سروصدا استفاده میشوند عوامل خطر برای التهاب گوش خارجی هستند. سن، جنس و ژنتیك در عوامل ایجاد کننده التهاب گوش خارجی…

اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش

در اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش ﺑﻪ ﺟﺎی درد ، ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرش اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻ” در اﺛﺮﺧﺎراﻧـﺪن زﯾـﺪ ، ﻣﺠـﺮای ﮔـﻮش دﭼـﺎر ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . دﺳﺖ ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻮش ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ دردﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران  …

اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ گوش

ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎبﻻﻟﻪ ﮔﻮش و ﻣﺠﺮای ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷـﻮد . ﻋﻠـﺖ ﺑﯿﻤـﺎری اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ گوش ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ، درﻣﺎﺗﯿﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﻮارد زﯾﺎدی از ﻋﻔﻮﻧﺖ و اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ گوش در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣـﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ…

علائم التهاب گوش

التهاب گوش ایجاد شده به دنبال عفونت در مجرای گوش باعث ایجاد درد می شود، بنابراین درد از علائم شایع بیماری می باشد. خروج ترشحات به دنبال التهاب زیاد از دیگر علائم شایع است. از علائم دیگر التهاب گوش می توان به قرمزی مجرا و اطراف لاله گوش…

علت التهاب گوش خارجی

التهاب مجرای گوش خارجی، یک بیماری نسبتا شایع می باشد که به خصوص در فصل گرما و تابستان که افراد از استخر استفاده می کنند شیوع آن بیشتر می شود. گوش انسان از سه قسمت تشکیل شده است که شامل گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی می باشد. گوش خارجی…