مرور برچسب

بهترین درمان انسداد شیپور استاش

انسداد شیپور استاش

تست شیپور استاش آزمون بلع رایجترین آزمایش و تست برای بررسی وضعیت شیپور استاش است. در این تست شیپور استاش در صورت طبیعی بودن عملکرد شیپور استاش ، به علت متعادل بودن فشار در دو طرف پرده صماخ ، تمپاگرام حداکثر قابلیت پذیرش را نشان می‌دهد. در…