مرور برچسب

بهترین درمان اوتیت خارجی گوش

درمان اوتیت خارجی گوش

گوش خارجی شامل لاله گوش و مجرای گوش است که اوتیت خارجی گوش در اثر علل زیر ایجاد می شود. عوامل عفونی  اوتیت خارجی گوش می تواند در اثر باکتری ها یا قارچ ها بوجود آید. باکتری ها شایع ترین عامل ایجاد اوتیت خارجی گوش در آب و هوای معتدل هستند.…

اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش

در اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺰﻣﻦ گوش ﺑﻪ ﺟﺎی درد ، ﺷﮑﺎﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﺎرش اﺳﺖ . ﻣﻌﻤﻮﻻ” در اﺛﺮﺧﺎراﻧـﺪن زﯾـﺪ ، ﻣﺠـﺮای ﮔـﻮش دﭼـﺎر ﺧﺮاﺷﯿﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد . دﺳﺖ ﮐﺎرﯾﻬﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﭘﺎک ﮐﺮدن ﮔﻮش ﮐﻪ در اﻓﺮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﻌﻤﻮﻻ” ﻧﺎﺧﻮﺷـﺎﯾﻨﺪ و ﺣﺘﯽ دردﻧﺎک ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺑﺮای ﺑﯿﻤﺎران  …

اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ گوش

ﺑﻪ اﻟﺘﻬﺎبﻻﻟﻪ ﮔﻮش و ﻣﺠﺮای ﺷﻨﻮاﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺷـﻮد . ﻋﻠـﺖ ﺑﯿﻤـﺎری اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ گوش ﻣﻤﮑـﻦ اﺳﺖ ﻋﻔﻮﻧﺖ، درﻣﺎﺗﯿﺖ و ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﺪ . ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻋﻠﺖ ﻣﻮارد زﯾﺎدی از ﻋﻔﻮﻧﺖ و اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ گوش در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺣـﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ . اﻣﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﻬﺎ ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اوﺗﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ…