مرور برچسب

بهترین درمان اوتیت مدیای مزمن گوش

اوتیت مدیای مزمن گوش

آناتومی گوش گوش سالم به سه بخش تقسیم می شود: گوش خارجی، میانی و داخلی. هر بخش دارای عملكرد مهمی در روند شنوایی است.امواج صوتی از مجرای گوش خارجی عبور می كند و پرده گوش را كه حد فاصل گوش خارجی و میانی است به ارتعاش در می آورد. سه استخوانچه…

اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ

ﻋﺒﺎرت اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﻮراخ داﯾﻤﯽ ﭘﺮده ﺻﻤﺎخ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺣﻤﻼت راﺟﻌﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺘـﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳﻮراخ داﯾﻤﯽ در ﭘﺮد ه ﮔﻮش ﺑﺎﺷﺪ . در اﻓﺮادی ﮐﻪ دراواﯾﻞ ﮐﻮدﮐﯽ دﭼﺎر…

درمان اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ

درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ در اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ، درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـﺎم ﻣﯿـﺸﻮد : از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﯿﻤـﺎری اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ و اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﺷﻨﻮاﯾﯽ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری از روﺷﻬﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. درمان جراحی ﺗﻤﭙﺎﻧﻮﭘﻼﺳﺘﯽ…