مرور برچسب

بهترین درمان اوتیت مدیا

اوتیت مدیای مزمن گوش

آناتومی گوش گوش سالم به سه بخش تقسیم می شود: گوش خارجی، میانی و داخلی. هر بخش دارای عملكرد مهمی در روند شنوایی است.امواج صوتی از مجرای گوش خارجی عبور می كند و پرده گوش را كه حد فاصل گوش خارجی و میانی است به ارتعاش در می آورد. سه استخوانچه…

درمان دارویی اوتیت مدیا

اگر کودک شما اوتیت مدیا (عفونت گوش میانی) دارد، مهم است کودک را برای تشخیص و درمان مناسب به نزد دکتر ببرید. متخصص گوش و حلق و بینی تعیین خواهد کرد که ٱیا این بیماری ناشی از عفونت باکتریایی است یا ویروسی. اگر علت ،عفونت باکتریایی باشد، دکتر…

اوتیت مدیا (عفونت‌ گوش میانی)

● اوتیت مدیا به سه صورت دیده می شود : ۱) اوتیت مدیای حاد (AOM:Acute Otitis Media ) معمولاً یک عفونت باکتریائی حاد بهمراه عفونت دستگاه تنفسی فوقانی می باشد . ۲) عود کننده : اگر اوتیت مدیای حاد که عفونت حاد گوش میانی می باشد سه بار یا بیشتر…

اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ

ﻋﺒﺎرت اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮ ﺳﻮراخ داﯾﻤﯽ ﭘﺮده ﺻﻤﺎخ دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺣﻤﻼت راﺟﻌﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺣﺘـﯽ اﮔﺮ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻬﺎ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻓﻘﻂ در ﺻﻮرﺗﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣـﯽ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺳﻮراخ داﯾﻤﯽ در ﭘﺮد ه ﮔﻮش ﺑﺎﺷﺪ . در اﻓﺮادی ﮐﻪ دراواﯾﻞ ﮐﻮدﮐﯽ دﭼﺎر…

اوتیت گوش

علائم درد در بیماری اوتیت گوش متنوع بوده و می‌تواند از شدید در اوتیت گوش میانی حاد تا عمقی و سوراخ‌کننده در اوتیت خارجی گوش بدخیم (استئومیلیت پسودومونایی استخوان تمپورال) باشد. درد تیز (sharp) و تیرکشنده حاکی از نورالژی است. اتوره چرکی…

درمان اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ

درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ در اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ، درﻣﺎن ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﻪ دو ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠـﺎم ﻣﯿـﺸﻮد : از ﺑـﯿﻦ ﺑـﺮدن ﮐﺎﻣـﻞ ﺑﯿﻤـﺎری اوﺗﯿﺖ ﻣﯿﺎﻧﯽ ﭼﺮﮐﯽ ﻣﺰﻣﻦ و اﺣﯿﺎی ﻣﺠﺪد ﺷﻨﻮاﯾﯽ . ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری از روﺷﻬﺎی ﺟﺮاﺣﯽ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. درمان جراحی ﺗﻤﭙﺎﻧﻮﭘﻼﺳﺘﯽ…