خارش گوش

بسیاری چیزها می توانند گوش را به خارش در آورند. بیش از همه، گرفتاری های پوستی مثل اکزما، پسوریاز، التهاب سبوره ای پوست (همان چیزی که باعث شوره می شود) مسبب آن هستند. وجود هر یک از این گرفتاری ها در هر جای بدن کلیدی برای یافتن علت خارش گوش است. مخصوصاً آرنج ها، ابروها و پوست سر را بررسی کنید.

انگل ریزی که در زمستان به دنبال جای گرمی است ممکن است گوش را به عنوان یک اقامتگاه موقتی انتخاب کرده و در آن