خونریزی بینی (epista,is)

خونریزی بینی (اپیستاکسی؛ epista,is) از اشکالاتی است که نسبتاً به طور شایع دیده می شود.

دو نوع خونریزی بینی وجود دارد: ۱- از قسمت پیشین (قدامی) بینی که خیلی شایع تر است. ۲- خونریزی از قسمت پشتی (خلفی) بینی که شیوع کمتر و شدت بیشتری دارد. تمام موارد خونریزی بینی در اثر پاره شدن لایه ی مخاطی و رگ های خونی بسیار کوچک آن ایجاد می شوند. شکنندگی یا آسیب دیدگی این رگ ها می تواند موجب پارگی آن ها شود، ولی التهاب، اختلالات انعقادی و سایر بیماری ها