التهاب زبان

التهاب زبان (گلوسیت glossitis) که به شکل حاد یا مزمن ایجاد می شود گاهی مسری است ولی سرطانی نیست.

علایم التهاب زبان

- تورم زبان همراه با رنگ قرمز روشن در التهاب زبان.

- التهاب زبان همراه با ایجاد زخم متورم دارای رنگ قرمز روشن

- التهاب زبان همراه با مویی شکل شدن زبان، گاهی همراه با سطح سیاه (زبان مودار).

- قرمز شدن نوک و حاشیه های زبان به علت التهاب زبان

علل التهاب زبان

- التهاب زبان