مرور برچسب

بهترین درمان کم شنوایی انتقالی

کم شنوایی انتقالی

کاهش حساسیت شنوایی ناشی از ناهمجاری های گوش خارجی و یا گوش میانی که باعث اختلال در مسیر انتقالی انرژی صوتی گوش خارجی تا حلزون گوش داخلی می شود و به نام کم شنوایی انتقالی یا هدایتی (CHL) معروف است. در کم شنوایی انتقالی نتایج رادیوگرام بدین…